News

Mô hình phát triển dự án bất động sản trọn gói

Mô hình phát triển dự án bất động sản trọn gói

Bất cập lớn nhất là các chủ đầu tư khi phát triển dự án thường thiếu sự gắn kết ở các khâu trong quá phát triển dự án...

Đọc thêm...
Dương Đức Hiển, Matt Powell, Nguyễn Dũng Minh

Thành lập Công ty Bất động sản Three Temples

Ông Matthew Powell, nguyên Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam chi nhánh miền Bắc, đã cùng với ông Nguyễn Dũng Minh, Dương Đức Hiển

Đọc thêm...
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.