Vũ Quang Linh Investment Manager

Vũ Quang Linh

Thật tình cờ là Three Temples có khá nhiều thành viên đã sinh sống và làm việc tại Anh và Linh là một trong số đó. Trong hơn 9 năm ở Anh, Linh bắt đầu với khóa học A-Levels, sau đó tiếp tục học tập và nghiên cứu tại trường Đại Học Aston với chuyên ngành Chính trị học. Tại Three Temples, Linh tham gia vào lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án, bên cạnh đó Linh còn đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý môi giới thương mại, đại diện cho bên mua hoặc bán trong các giao dịch bất động sản. Hãy liên lạc với Linh nếu bạn không muốn bỏ lỡ những cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Điện thoại di động: +84904197946

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Quốc Huân Xem toàn bộ hồ sơ Quách Thu Trang

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.