Phạm Đỗ An Development Consultancy Manager

Phạm Đỗ An

Trong hơn 3 năm làm việc cùng những thành viên sáng lập của công ty, An đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đáng giá, đặc biệt là các khía cạnh thương mại trong việc phát triển các dự án bất động sản ở giai đoạn đầu. Trong quá trình làm việc với nhiều dự án nhà ở thành công trong nước và quốc tế, An đã gây dựng được những kinh nghiệm có thể nói là vô giá để đóng góp cho Three Temples và các đối tác của công ty. An là một chuyên gia trong phân tích thị trường, đánh giá thiết kế, phân tích sản phẩm, chiến lược giá, kế hoach tiếp thị, triển khai dự án và bất cứ việc gì khác để đưa dự án vào hoạt động. An sống và làmviệc nhiều năm ở CHLB Đức và tốt nghiệp tại RMIT Hà Nội.

Điện thoại di động: +84934596880

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Quý Dũng Xem toàn bộ hồ sơ Lê Quốc Huân

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.