Võ Quân Graphic Designer

Võ Quân

Quân tốt nghiệp chuyên ngành IT của trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và sở hữu tấm bằng Cử nhân Thiết kế Đồ họa của trường Đại học FPT Arena. Anh có thể sử dụng được thành thạo rất nhiều công cụ thiết  kế đồ họa cũng như các lĩnh vực thiết kế khác nhau. Quân có rất nhiều kinh nghiệm thiết kế các ấn phẩm marketing (in ấn & online) cho các dự án trong ngành truyền thông, IT và cả các lĩnh vực liễn quan đến các kênh truyền thông hiện đại.

Mobile: +84 983 749 420

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

View all profiles Nguyen Dung Minh

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.