Lê Quý Dũng Partner

Lê Quý Dũng

Dũng là một kiến trúc sư giỏi và là nhân tố rất quan trọng trong Three Temples. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, xây dựng và quản lý dự án. Dũng là người không thể thiếu và giúp chúng tôi thổi hồn những ý tưởng thiết kế vào thép và bê tông! Dũng đam mê bóng đá và motorsport.

Mobile: +84903449998

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

View all profiles Nguyen Dung Minh

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.